Vilkår

Disse Betingelser er gyldige fra 1. januarl 2016 og erstatter alle tidligere versioner.

Brug af vores service

Vi benytter os af regnskabsprogrammet XL Finans og det vil sige at indgår man en aftale med Dansk Bilagsservice ApS accepterer man samtidigt XL Finans vilkår og betingelser.

Ved at bruge vores Websites accepterer du disse Betingelser, og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores Websites, og afstå fra at bruge vores Websites.


Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Dansk Bilagsservice ApS har ret til at justerer priserne med 3 mdr. varsel og dette gøres via mail til kunden og opslag på vores website.

Har kunden valgt at betale med kredit kort, giver kunden hermed automatisk Dansk Bilagsservice lov til at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Kunden vil forud have modtaget en faktura på beløbet som er sendt til kundens mail.


Aftalens varighed

Denne aftale er gældende så længe kunden har en konto hos Dansk Bilagsservice.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Alle vores ydelser er udbudt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige din aftale med Dansk Bilagsservice når du vil, der er ingen binding på vores produkter.

Dansk Bilagsservice ApS kan opsige aftalen med 3 mdr. varsel og dette sker via en mail til kunden. Dansk Bilagsservice ApS kan øjeblikke opsige aftalen ved overtrædelse af aftalens betingelser, manglende betaling eller kundens insolvens.

Dansk Bilagsservice ApS har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Dansk Bilagsservice ApS har ret til at bruge underleverandør til udførelse af vores ydelser.


Kundens data

Al data bliver behandlet fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis vi bliver det pålagt af en myndighed eller domstol. Vi vil altid følge alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data kan dog blive brugt i statistisk øjemed som deles mellem koncernens andre selskaber eller sælges til 3. part. Det påligger Dansk Bilagsservice at det statistiske materiale er så omfattende at alle oplysninger vil blive maskeret således at kunden eller kundens data aldrig ville kunne blive identificeret.

Al information du sender til os eller indtaster på vores Websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.


Kundens adgang til egne data

Kunden har altid fuld adgang til kundens egen data og kan til enhver tid kræve at få sine data udleveret ved opsigelse af aftalen så længe kunden ikke har nogen udestående med Dansk Bilagsservice. Dansk Bilagsservice ApS har 10 arbejdsdage til at udlevere data til kunden fra den dato vi har modtaget anmodningen.

Opdateringer og driftsstabilitet

Dansk Bilagsservice forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen og Websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores Websites mens opdateringer foretages. Dansk Bilagsservice tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Ved indgåelse af aftalen giver kunden Dansk Bilagsservice log til at sende mails til kunden ang. vigtig opdatering.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Dansk Bilagsservice fraskriver sig ethvert ansvar for datas oprigtighed. Det kundens eget ansvar at de indsendte data overholder loven.

Det er altid virksomhedens ledelse som har ansvaret for regnskabet og ikke Dansk Bilagsservice. Vi anbefaler at du altid gennemgår regnskabet eller får en revisor til det.

Dansk Bilagsservice fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Dansk bilagsservices kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Dansk bilagsservices hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.


Ændringer og opdateringer

Dansk Bilagsservice ApS har ret til enhver tid at ændre og opdaterer aftalen. Ved ændring eller opdatering skal Dansk Bilagsservice gøre kunden opmærksom på dette via mail hvorved kunden har mulighed for at gøre indsigelse. Gøres der ingen indsigelse betragtes dette som accept af de nye ændringer.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Dansk Bilagsservice ApS skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.